Pannuharu at Musashikosugi

お店の絵

パンの絵

Click above pictures!!

426Saraidori-shotenkai,

Imaiminamimachi,

Nakaharaku,Kawasakishi

Tel/Fax:044-733-0050